VIDIUS. Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Matching

De commissie Onderwijs van VIDIUS vond het hoog tijd om de nieuw ingevoerde matching technieken onder de loop te nemen. Hieronder vind je hun bevindingen. VIDIUS zoekt uit: de effectiviteit van matchingsdagen.


Vóór 1 mei hebben toekomstige studenten zich aan moeten melden bij onderwijsinstellingen. Bij alle studies in Utrecht worden de komende maanden matchingsdagen georganiseerd. VIDIUS is benieuwd naar de effectiviteit van deze matchingsdagen. Hiervoor kijken we naar het studiejaar 2013-2014.

In studiejaar 2013-2014 is voor het eerst in Nederland, aan de universiteit van Utrecht, een matchingtraject ingevoerd. Matching is een ‘’verplichte’’ kennismaking met de opleiding waar toekomstige studenten zich voor ingeschreven hebben. Deze kennismaking heeft als doel om kennis te maken met de toekomstige opleiding, de studiekeuze te bevorderen, de binding onder toekomstige studenten vergroten en de studiecultuur te stimuleren. Dit alles is onderdeel van het strategisch plan 2012-2016. Indirect zal matching ook moeten leiden tot een vermindering van uitval in het eerste jaar.

Om wille van het matchingstraject waren de inschrijfdeadlines van opleidingen vervroegd. Opleidingen werden genoodzaakt de inschrijfdeadline te vervroegen naar 1 mei, zodat er genoeg tijd was om de matchingsdagen voor te bereiden. Dit zorgde er voor dat 78%, van de studenten die daadwerkelijk gestart zijn, zich hadden aangemeld vóór 1 mei 2013. Bij uitzondering was het mogelijk om na 1 mei alsnog in te schrijven. Door de inschrijfdeadline op 1 mei te zetten werden middelbare scholieren gedwongen om eerder over hun studiekeuze na te denken.

De matchingsdag

De matchingsdagen duurden minimaal één dag. Tijdens de matchingsdagen werden er activiteiten aangeboden waarin toekomstige studenten kennis maakten met thema’s uit het eerste studiejaar, zoals hoorcolleges, werkcolleges, practica en werkgroepen. Ook vonden er individuele gesprekken plaats tussen toekomstige studenten en docenten.

Voorafgaand aan de matchingsdagen waren matchingsformulieren opgesteld om de toekomstige studenten te laten nadenken en motiveringen te geven over hun studiekeuze. Hierin stonden vragen over de studiekeuze, beeld van de opleiding, middelbare schooltijd en bijzonderheden. Deze formulieren konden worden gebruikt voor het groepsmoment tijdens de activiteit en individuele gesprekken met de studenten zelf.

Uiteindelijk ging het bij matching erom dat de student feedback krijgt op basis van de gevoerde gesprekjes, een schriftelijke toets en de ingevulde formulieren over zijn of haar studiekeuze. De student kon vervolgens feedback teruggeven over de matchingsdagen door middel van een evaluatieformulier. In dit evaluatieformulier konden studenten onder andere aangeven of zij hun studiekeuzes door de matchingsactiviteiten hebben bijgesteld. Hierin gaf 11% aan de keuze te hebben bijgesteld. Dit kon zijn van “twijfelen” naar “toch beginnen”(5,4%) , van “twijfelen” naar “niet beginnen” (1,1%), “twijfelen naar aanleiding van matching” (4,4%) en “stoppen naar aanleiding van matching” (0,2%). Dit verschilde sterk per opleiding (zie bijlage).

Uitval

Hieruit valt te concluderen dat slechts een klein deel van de studenten stopt naar aanleiding van de matching. De resultaten van de matching van cohort 2014-2015 zijn nog even afwachten. In de februaristop leek geen opvallende daling ten opzichte van voorgaande jaren te zien, zoals al te lezen was in verschillende artikelen en op deze (niet verder dan 31 maart 2014 geüpdatete) website.

Later in het jaar bleek dat, gedurende het gehele jaar, de uitval van opleidingen met een matchingtraject met 12% was afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar. Het is moeilijk om aan te geven of dit direct met het matchingstraject te maken had of dat andere factoren een rol hadden. Andere verbeteringen zijn namelijk ook bij opleidingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld verbetering van het tutoraat, de begeleiding door ouderejaars studenten en een toename van het aantal contacturen. Ook kan de invloed van het toekomstige leenstelsel meespelen.

De meningen van de studenten over de matching waren grotendeels positief. Wat vooral door studenten aangegeven werd, is dat het prettig was om kennis te maken met de opleiding en medestudenten. Het was voor hen een soort meeloopdag op eigen niveau. Studenten waren over het algemeen, naast over de inhoud, ook erg te spreken over de organisatie en de sfeer.

Brede evaluatie

Vorig jaar is een evaluatierapport geschreven naar aanleiding van het eerste matchingstraject. In dit evaluatierapport werden, op basis van de resultaten en evaluaties van docenten en studenten, enkele inhoudelijke adviezen gegeven voor toekomstige matchingstrajecten. Belangrijke punten die naar voren kwamen, zijn: de verspreiding van de matchingsdagen over twee dagen, inhoud zwaarder maken, ouderejaars inzetten, beter nadenken over geschiktere data voor de matching en er moet duidelijker worden dat er een verschil tussen matching en een meeloopdag is. Ook kwamen er enkele aanbevelingen uit dit rapport voor de organisatie. Zoals het stellen van duidelijke kaders wat betreft uitzonderingen, één bronsysteem voor het ondersteunen van het matchingstraject en vooraf vaststellen van indicatoren voor het meten van procesinformatie.

Al met al kan gezegd worden dat het, voor een eerste matchingstraject, kwalitatief een succes was op basis van de gestelde doelen. Over het kwantitatieve succes is nog moeilijk wat te zeggen, omdat er veel meer veranderingen naast matching binnen de Universiteit hebben plaatsgevonden. Hier kan dan pas ook wat over worden gezegd als de matching meerdere keren uitgevoerd is.

 

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief